Warunki Korzystania ze Strony

Dostęp i korzystanie z tej strony internetowej podlega ogólnym warunkom użytkowania określonym poniżej. Niniejsze warunki użytkowania zawierają informacje prawne dotyczące odwiedzania i korzystania ze strony internetowej, oświadczenie dotyczące praw do własności intelektualnej oraz odniesienie do przepisów dotyczących poszanowania życia prywatnego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszym regulaminem przed odwiedzeniem strony internetowej lub skorzystaniem z niej. Samo korzystanie ze strony oznacza bezwarunkową i wyraźną akceptację niniejszych warunków użytkowania i może być wykonywane tylko pod warunkiem ich ścisłego przestrzegania. W przypadku napotkania niedogodnych fragmentów podczas czytania niniejszych warunków lub jeśli nie zgadzasz się z ich treścią, prosimy o niekorzystanie z serwisu.

Glasdon Europe SARL zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie całości lub części warunków korzystania z witryny www.glasdon.com i / lub strony internetowej. Wszelkie uzupełnienia lub modyfikacje wchodzą w życie natychmiast od daty ich umieszczenia online. Zakłada się, że każdy użytkownik zgadza się z nimi wyłącznie na podstawie dostępu i korzystania z witryny internetowej od tego momentu.

Rejestracja

Dostęp do niektórych części witryny www.glasdon.com wymaga wcześniejszej rejestracji. Podczas rejestracji musisz przekazać Glasdon Europe SARL dokładne dane osobowe, o które zostaniesz poproszony i pilnować ich aktualizacji. W związku z tym w przypadku zmiany jakichkolwiek danych należy niezwłocznie przejść do ich aktualizacji na stronie www.glasdon.com.

Korzystanie z danych podczas logowania

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za używanie wybranego przez siebie hasła i adresu e-mail podanego podczas rejestracji na stronie www.glasdon.com, a także za wszelkie konsekwencje, w szczególności sprawy finansowe. Musisz upewnić się również, że inne osoby nie będą miały do nich dostępu i poinformować nasz dział handlowy o każdym nieuprawnionym użyciu Twoich identyfikatorów (hasła i / lub adresu e-mail). Jeśli Glasdon Europe SARL ma jakiekolwiek powody, by sądzić, że bezpieczeństwo identyfikatorów jest zagrożone, zastrzega sobie prawo do zawieszenia Twojego dostępu do witryny www.glasdon.com.

Zawieszenie i wypowiedzenie umowy

W przypadku niewykonania któregokolwiek z Twoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków użytkowania, Glasdon Europe SARL ma prawo automatycznie zawiesić lub zakończyć dostęp do strony www.glasdon.com po wysłaniu wcześniejszego formalnego zawiadomienia, jeśli nie okazało się ono skuteczne i skierowane ( pocztą e-mail lub drogą papierową) na dane kontaktowe podane podczas rejestracji, bez możliwości dochodzenia jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania.

Dodatkowo wyrażasz zgodę na to, że zawieszenie lub wypowiedzenie może nastąpić zgodnie z prawem i bez powiadomienia w przypadku poważnego naruszenia z Twojej strony (na przykład wysyłania spamu, wirusów, podżegania do nienawiści rasowej itp.). Zawieszenie lub zamknięcie konta na stronie www.glasdon.com może również nastąpić na skutek Twojego wniosku. Aby to zrobić, wystarczy złożyć pisemną prośbę. Zawieszenie lub zamknięcie Twojego konta na stronie www.glasdon.com w żaden sposób nie zmienia praw, obowiązków i zobowiązań każdej ze stron.

Obowiązki Glasdon Europe SARL

Jako użytkownik zgadzasz się z tym, że korzystanie ze strony internetowej lub zawartych w niej informacji odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Strona internetowa i wszystkie zawarte w niej informacje są dostępne „tak jak jest” i bez żadnych gwarancji. Glasdon Europe SARL dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i aktualne informacje na stronie internetowej. Jeśli firma Glasdon Europe SARL zostanie powiadomiona o możliwej obecności błędów lub nieścisłości na swojej stronie internetowej, podjęte zostaną wszelkie możliwe środki, aby je jak najszybciej usunąć. Glasdon Europe SARL nie może w żaden sposób zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności, które możesz ponieść w wyniku błędnych, niedokładnych lub brakujących informacji lub w wyniku niejasności na stronie. Firma Glasdon nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, materialne lub niematerialne szkody wynikające z przerwy, jakiejkolwiek awarii, zawieszania się witryny, z jakiegokolwiek powodu lub z jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich szkód, które wynikałyby z korzystania z połączenia internetowego i / lub korzystania z witryny. Do użytkownika należy podjęcie wszelkich środków w celu ochrony danych i / lub oprogramowania przechowywanego na jego sprzęcie komputerowym przed jakimkolwiek atakiem, w szczególności poprzez wykonanie wszystkich niezbędnych wydruków lub kopii zapasowych. Za łączenie się ze stroną internetową pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli warunków użytkowania witryny www.glasdon.com nie ma zastosowania do odpowiedzialności, praw i obowiązków Gasdon Europe SARL związanych z produktami sprzedawanymi przez firmę.

Partnerzy zewnętrzni

Nasza strona może przekierowywać Cię do stron z informacjami od partnerów zewnętrznych. W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma Glasdon Europe SARL nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z tej relacji lub, bardziej ogólnie, z obecności partnera zewnętrznego na stronie.

Własność intelektualna

Z zastrzeżeniem ewentualnych praw partnerów Glasdon Europe SARL lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej, użytkownicy przyjmują do wiadomości, że strona (w tym wszystkie informacje dostępne w ramach usługi, w szczególności w postaci tekstów, zdjęć, obrazów, dźwięków, filmów do pobrania, danych, baz danych i programów, w tym dostępnych technologii), są chronione prawami własności intelektualnej i / lub innymi prawami, których Glasdon Europe SARL jest właścicielem oraz do korzystania z których jest upoważniony. Jedynym prawem przyznanym każdemu użytkownikowi zgodnie z warunkami korzystania ze strony www.glasdon.com jest czasowe udostępnienie całości lub części witryny na jego sprzęt w celu jej używania. Użytkownicy nie mogą w żadnych okolicznościach przechowywać tych danych w trybie offline, reprodukować, reprezentować, modyfikować, przesyłać, publikować, adaptować na jakimkolwiek nośniku w jakikolwiek sposób ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób elementów witryny, jak i samej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Glasdon Europe SARL. Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich uwag dotyczących praw własności intelektualnej i innych praw Glasdon Europe SARL (lub stron trzecich) na stronie i nie zmieniać, nie usuwać, nie modyfikować ani nie wykorzystywać ich bez uprzedniej pisemnej zgody Glasdon Europe SARL, ani też nie naruszać tych praw w żaden inny sposób.

Pozostałe postanowienia

Jeśli jedno lub więcej postanowień warunków korzystania ze strony www.glasdon.com zostanie uznanych za nieważne na podstawie prawa, umowy lub w wyniku prawomocnej decyzji sądowej lub administracyjnej wybranej jurysdykcji, pozostałe postanowienia zachowają swoją moc i zakres. Aby zastosować się do wyżej wymienionych i wynikających z nich konsekwencji, Glasdon Europe SARL wyznaczył na siedzibę główną kraj zamieszkania.

Obowiązujące prawo - spory sądowe

Ogólne warunki użytkowania witryny www.glasdon.com będą podlegały interpretacji oraz będą egzekwowane przez prawo francuskie. Strony zobowiązują się do poszukiwania polubownego rozwiązania wszelkich sporów przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych. Użytkownik akceptuje fakt, że tylko sądy i trybunały Roubaix-Tourcoing posiadają kompetencje do rozpatrywania wszelkich sporów dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszych warunków.

Zastosowanie międzynarodowe

Glasdon Europe SARL nie może zagwarantować zgodności produktów prezentowanych na stronie www.glasdon.com z przepisami prawnymi obowiązującymi poza Unią Europejską.

Informacje prawne

Witryna www.glasdon.com jest prowadzona przez Glasdon Europe SARL, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym w wysokości 8.000,00 €, której siedziba znajduje się pod adresem: 7 allée de la Briqueterie, 59493 Villeneuve d'Ascq (Francja) - Lille Métropole X 000 000 000 - Wewnętrzny numer VAT: XX00 000000000 - e-mail: informations@glasdon.com.

Siedzibę wspiera:

Glasdon Group Limited, Glasdon House, Preston New Road, Blackpool, Lancashire, FY4 4WA w Wielkiej Brytanii.

Menadżerem witryny jest David Riéra, z którym można się skontaktować pod numerem 20.03.26.25.24 lub pod adresem e-mail: informations@glasdon.com.

Informatique et Liberté - Krajowa Komisja Ochrony Informacji i Wolności

Glasdon Europe SARL zobowiązuje się do zagwarantowania poufności informacji, które nam przekazujesz. Oświadczenie „Informatique et Liberté” wyjaśnia nasze procedury przetwarzania danych i różne dostępne opcje dotyczące wykorzystania Twoich danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji przechowywanych w naszych plikach dotyczących Ciebie lub w celu uzyskania informacji dotyczących naszych procedur przetwarzania i przechowywania danych, możesz skontaktować się z menedżerem witryny internetowej pod adresem information@glasdon.com.

Gromadzenie danych

Dane zbierane przez firmę Glasdon Europe SARL to dane gromadzone podczas tworzenia konta na stronie www.glasdon.com, podczas wizyt na naszej stronie lub podczas korzystania z naszego serwisu. Gromadzimy również wszelkie informacje dotyczące transakcji przeprowadzanych w naszej witrynie. Możemy również zbierać wszelkie informacje dotyczące Twojego udziału w naszych ofertach promocyjnych i Twoich reakcji. Korzystamy również ze statystyk frekwencji i ruchu na naszej stronie w celu ulepszenia świadczonych przez nas usług.

Wykorzystywanie Twoich danych i preferencji

Twoje dane kontaktowe będą wykorzystywane do kontaktowania się z Tobą. W tym celu możemy przesyłać Ci oferty promocyjne i informacje o naszych nowych produktach. Możemy komunikować się poprzez wysyłanie poczty lub e-mailem. Po utworzeniu konta w serwisie www.glasdon.com masz dostęp do strony zarządzania swoim kontem, na której możesz wprowadzić swoje preferencje dotyczące otrzymywania od nas informacji handlowych. Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach skontaktowanie się z Tobą może okazać się konieczne, w szczególności w przypadku pytań administracyjnych i operacyjnych związanych z korzystaniem z naszych usług.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

W ścisłej zgodności z Twoimi prawami w zakresie ochrony danych osobowych i za Twoją zgodą Glasdon Europe SARL może być również zobowiązany do przekazania Twoich danych osobowych swoim podwykonawcom lub partnerom w celu udostępniania informacji lub ofert handlowych, które mogą Cię zainteresować.

Linki do z witryn zewnętrznych

Witryny bezpośrednio lub pośrednio powiązane z witryną www.glasdon.com nie są kontrolowane przez firmę Glasdon Europe SARL. W związku z tym Glasdon Europe SARL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje publikowane na tych stronach. Linki do zewnętrznych witryn są zamieszczane wyłącznie dla wygody i nie stanowią żadnej gwarancji co do zawartej w nich treści.

Pliki "cookie"

„Cookies” to małe pliki, które administrator serwera instaluje na Twoim komputerze. Umożliwiają one przechowywanie danych dotyczących użytkownika, kiedy ten łączy się z witryną. Firma Glasdon Europe SARL nie wykorzystuje systemu plików cookie na swojej stronie internetowej www.glasdon.com

Prawa użytkownika

Zgodnie z ustawą "Informatique et Libertés'' nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. masz prawo do sprzeciwu, by Twoje dane nie były wykorzystywane do celów handlowych przez Glasdon Europe SARL ani nie zostały przekazane osobom trzecim, prawa do dostępu i możliwości sprostowania swoich danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres informations@glasdon.com lub pocztą na adres Glasdon Europe SARL, Personal Data, 7 allée de la Briqueterie, 59493 Villeneuve d'Ascq (Francja). W ten sam sposób możesz skorzystać z prawa do usunięcia dodatkowych danych. Możesz także zaktualizować swoje konto, przechodząc do strony "Zarządzaj swoim kontem" w witrynie www.glasdon.com.

The Green Web Foundation