Ogólne Warunki Handlowe

Stan na 25 kwietnia 2013 r.

1. Postanowienia ogólne – zakres obowiązywania

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są warunkami wyłącznie obowiązującymi; sprzecznych z nimi bądź odbiegających od nich warunków handlowych Glasdon Europe AB nie uznaje, chyba że wyraźnie i na piśmie zatwierdzi ich ważność. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują także wtedy, gdy znając sprzeczne lub odbiegające od nich warunki klienta, Glasdon Europe AB wykonuje usługę dostawy do klienta bez zastrzeżeń.

(2) Wszelkie nasze ustalenia z klientem, dokonane w celu realizacji danego zlecenia, są ujęte w potwierdzeniu zamówienia. Zamówienia i potwierdzenia przyjęcia zamówienia wymagają formy pisemnej.

(3) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują wyłącznie w odniesieniu do towarów wyprodukowanych przez Glasdon Europe AB i tylko dla dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Oferta internetowa

(1) Klient może złożyć zamówienie w sposób wiążący pocztą tradycyjną, faksem, pocztą elektroniczną lub bezpośrednio na naszej stronie internetowej www.glasdon.com. W przypadku zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej klient otrzymuje od nas automatycznie wygenerowanego e-maila, który potwierdza samo otrzymanie zamówienia. Wiążące przyjęcie oferty następuje poprzez osobne potwierdzenie zamówienia, które wysyłamy do klienta w formie pisemnej pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną.

3. Informacja o produkcie

(1) Klient może złożyć zamówienie na wszystkie produkty dostępne w asortymencie Glasdon Europe AB znajdującym się na stronie internetowej www.glasdon.com.

(2) Specyfikacje produktu, ceny oraz inne dane dotaczące naszego asortymentu są wiążące tylko w wtedy, kiedy umowa wyraźnie się do nich odnosi.

4. Warunki i termin dostawy

(1) Jeżeli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, dla dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązują ceny ex works i obejmują opakowanie oraz transport. Za dostawy na tym obszarze klientowi nie nalicza się kosztów transportu ani opakowania.

(2) Jeżeli strony zamiast określonej daty dostawy umówią się na okres, w którym zamówienie powinno zostać dostarczone - czas ten liczony jest od daty potwierdzenia zamowienia.

5. Kontrola dostawy

(1) Kupujący ma obowiązek dokonać kontroli otrzymanych towarów pod względem widocznych wad, sprawdzić czy ilość palet i opakowań zgadzają się z ilością podaną w dokumentach przewozowych. Niezgodności powinny być niezwłocznie zgłoszone do Glasdon Europe AB.

(2) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, które powstało podczas transportu należy zgłosić to niezwłocznie przewoźnikowi oraz odnotować w dokumentach przewozowych.

6. Ceny

(1) Ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT; jest on doliczany do rachunku w ustawowej wysokości obowiązującej w dniu jego wystawienia.

(2) W przypadku dostaw na obszarze innym niż wymieniony w ust. 4.1 klientowi częściowo nalicza się koszty transportu i opakowania. Wysokość kosztów transportu i opakowania, a także cła i innych opłat dodatkowych którymi obciążony jest klient, wiążąco wykazuje nasze potwierdzenie zamówienia.

7. Warunki płatności

(1) Glasdon Europe AB zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej przed zatwierdzeniem sposobu płatności faktury. Po pozytywnej kontroli kredytowej i jeżeli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, cena kupna netto (bez potrąceń) podlega zapłacie w ciągu 30 dni od wystawienia rachunku. Odnośnie do skutków opóźnień w płatnościach i odsetek obowiązują szwedzkie regulacje ustawowe (1975:635) (Räntelag).

(2) W przypadku jeśli klient nie dokona płatności w umówionym czasie Glasdon Europe AB ma prawo wysłać przypomnienie o płatności z odsetkami za zwłokę. Jeśli po 10 dniach od wysłania przypomnienia klient w dalszym ciągu nie dokona płatności Glasdon Europe AB ma prawo przekazać egzekucję należności firmie windykacyjnej bez konieczności informowania o tym klienta. Koszty windykacji oraz przypomnień wysyłanych przez firmę windykacyjną zostaną doliczonedo kwoty zaległości (1974:182) (Inkassolag).

(3) Dla Glasdon Europe AB terminowe regulowanie płatności jest szczególnie ważne, dlatego opóźnienia w płatnościach uważane są za naruszenie umowy. W takim przypadku Glasdon Europe AB ma prawo odstąpić do umowy i zażądać odszkodowania, niezależnie od faktu czy dane produkty są w posiadaniu nabywcy czy też nie. Całkowity lub częściowy brak płatności za zamówienie spowoduje także, że Glasdon Europe AB może wstrzymać dostawy, zażądać dodatkowe zabezpieczenia a także zmienić warunki płatności.

8. Wypowiedzenie umowy

(1) Glasdon Europe AB może w każdej chwili wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym jeśli:
* klient zalega z płatnością
* klient ogłasza upadłość, rozpoczyna postępowanie układowe lub naprawcze, rozpoczyna likwidację lub jest w inny sposób niewypłacalny lub
* klient w sposób istotny narusza warunki umowy lub działa w inny sposób nielojalnie.

9. Obawa naruszenia umowy

(1) Jeśli Glasdon Europe AB ma istotne powody przypuszczać, że klient nie wywiąże się ze znaczących zapisów umowy może zawiesić dostawę zamówienia i zażądać zabezpieczenia dla należytego wywiązania się z umownych zobowiązań.

10. Odpowiedzialność i gwarancja

(1) Glasdon Europe AB zapewnia, iż oferowane produkty są wyprodukowane profesjonalnie i spełniają wszystkie uzgodnione wymagania. W przypadku wystąpienia wady zobowiązujemy się do naprawy uszkodzonego produktu lub zastąpienia go nowym, bądź też obniżenia jego ceny. Gwarancja dotyczy wad, które ujawniły się po dostarczeniu produktu do klienta, i które zostały zgłoszone w formie pisemnek w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy.

(2) W przypadku zwrotu uszkodzonego produktu klient ma obowiązek postępować zgodnie z wytycznymi firmy odnośnie sposobu reklamacji oraz zwrotu towaru, chyba, że strony postanowią inaczej.

(3) Powyższa gwarancja nie dotyczy usług świadczonych przez Glasdon Europe AB.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

(1) Odpowiedzialność Glasdon Europe AB za błędy, braki lub opóźnienia ograniczona jest do kar określonych w umowie i w żadnym przypadku nie obejmuje strat pośrednich, chyba, że błędy, braki lub opóźnienia są wynikiem naszego umyślnego naruszenia umowy lub rażącego niedbalstwa.

12. Odpowiedzialność za produkt

(1) Glasdon Europe AB ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoje produkty osobom trzecim jeśli tak wynika z ustawy o odpowiedzialności za produkt (1992:18) (Produktansvarlag).

13. Zastrzeżenie

(1) Jeżeli któraś ze stron nie jest w stanie wypełnić umowy z powodu okoliczności, które znajdują się poza ich kontrolą, i których nie można było przewidzieć w czasie zawierania umowy, a konsekwencji nie można było uniknąć, może ot stanowić podstawę do odroczenia terminu wykonania umowy i zwolnienia z sankcji. Jeśli okoliczności uniemożliwiające wywiązanie się strony z umowy trwają dłużej niż 3 miesiące każda ze stron może wycofać się z umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności.

14. Przeniesienie praw

(1) Klient nie może, bez pisemnej zgody Glasdon Europe AB, przenieść swoich praw ani obowiązków wynikających z umowy z Glasdon Europe AB.

§8. Właściwość miejscowa sądu – miejsce spełnienia świadczenia

(1) Obowiązuje szwedzkie prawo.

(2) Spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie ze szwedzkim prawem arbitrażowym (1999 :116) (Lag om skiljeförfarande). Jednakże, jeśli spór dotyczy płatnośi za dostawę, sprawa może zostać wniesiona do sądu publicznego. Językiem, jaki powinien być używany przy rozsrzyganiu sporów jest szwedzki. Sądem właściwym jest sąd w Göteborgu, Szwecja. Glasdon Europe AB ma także prawo pozwania klienta w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.