Ogólne Warunki Sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: 27 stycznia, 2011 roku

Artykuł 1: Definicja

„Kupującego” - osoba lub podmiot, który zamawia lub kupuje towary od Sprzedającego

„Sprzedający” to Glasdon Europe SARL, 7 allée de la Briqueterie, 59493 Villeneuve d'Ascq

„Towar (y)” - artykuły oraz produkty, które Kupujący zgadza się nabyć od Sprzedającego

„Zamówienie” - Kupujący składa Zamówienie na dostawę towarów i / lub świadczenie Usługi. Zamówienie można złożyć ustnie lub na piśmie

„Pisemne” zamówienie obejmuje następujące środki komunikacji: faks, pocztę elektroniczną, zwykłą pocztę oraz wszelkie inne środki komunikacji z wykorzystaniem języka pisanego.

Artykuł 2: Przyjęcie zamówienia - Zamówienie złożone „online”

Złożenie zamówienia oznacza pełną, kompletną akceptację bez zastrzeżeń niniejszych ogólnych warunków sprzedaży przez kupującego z wyłączeniem wszelkich innych dokumentów wystawionych przez sprzedawcę. Żaden szczególny warunek, z wyjątkiem pisemnej zgody sprzedającego, nie ma pierwszeństwa przed niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Każdy sprzeczny warunek nałożony przez kupującego będzie zatem, w przypadku braku wyraźnej akceptacji, niewykonalny wobec sprzedającego, niezależnie od tego, kiedy został mu przedstawiony. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia „online” (za pośrednictwem strony internetowej www.glasdon.com lub innego elektronicznego środka komunikacji udostępnionego Kupującemu przez Sprzedawcę) Kupujący otrzyma e-mailem potwierdzenie odbioru zamówienie z wyszczególnieniem jego treści. Wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia zamówienia ani potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Ostateczne przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym nastąpi dopiero po potwierdzeniu przez Sprzedającego drogą mailową Kupującemu pełnej akceptacji otrzymanego zamówienia.

Artykuł 3: Cena

Produkty dostarczane są po cenie obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Wszystkie ceny jednostkowe wyrażone są w zł, nie zawierają podatku VAT, który tam, gdzie ma to zastosowanie, zostanie doliczony do faktury końcowej według stawki obowiązującej w dniu dostawy. Ceny jednostkowe, o ile nie określono inaczej w indywidualnych cennikach, obejmują koszty wysyłki.

Artykuł 4: Dostawa

Podany czas dostawy jest orientacyjny, w zależności od zaopatrzenia i możliwości transportu przez dostawcę. Przekroczenie terminów dostaw nie może skutkować odszkodowaniem, wstrzymaniem lub anulowaniem realizowanych zamówień. W każdym przypadku dostawa na czas może nastąpić tylko wtedy, gdy kupujący - niezależnie od przyczyny, jest na bieżąco informowany przez sprzedawcę.

O ile nie zaznaczono inaczej, nasze ceny jednostkowe obejmują koszty transportu i pakowania na terenie Polski w zależności od wartości zamówienia od 1.000 PLN. Należy pamiętać, że jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż 1.000 PLN, za dostawę zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 85 PLN.

Artykuł 5: Warunki płatności

Z zastrzeżeniem akceptacji dokumentacji finansowej Kupującego przez Sprzedającego, wszelkich płatności należy dokonać w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia faktury. W przypadku uregulowania płatności przed ostatecznym terminem nie udziela się żadnego rabatu. Żaden inny termin płatności lub jakiekolwiek inne postanowienie nie może, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej akceptacji Sprzedającego, mieć pierwszeństwa w stosunku do niniejszych warunków płatności. Zgodnie z artykułem L.441-6 kodeksu handlowego, kary za zwłokę w płatnościach są naliczane za brak płatności następnego dnia po ostatecznym terminie płatności, który widnieje na fakturze. Oprocentowanie tych kar wynosi 12% w skali roku.

Artykuł 6: Anulowanie zamówienia - Prawo do odstąpienia od umowy

(i) Anulowanie zamówienia z inicjatywy Kupującego może być uwzględnione tylko na podstawie pisemnego i wyraźnego potwierdzenia przyjęcia tego anulowania przez Sprzedającego. W przypadku anulowania zamówienia przez Kupującego, ten ostatni odpowiada za koszty jakie zostały poniesione, lub/oraz na jakie został narażony Sprzedający w związku z przygotowaniem zamówienia i jego wysyłką do dnia akceptacji anulowania zamówienia.

(ii) Kupującemu przysługuje uznaniowe prawo do odstąpienia od umowy, co oznacza, że może zrezygnować z produktów bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z tego prawa zwróci produkty w ich oryginalnym opakowaniu. Okres odstąpienia od umowy wynosi siedem (7) dni roboczych w przypadku towarów, licząc od dnia ich otrzymania przez konsumenta. Koszty transportu i inne koszty (cła) związane ze zwrotem produktów do Sprzedającego ponosi Kupujący. Zwrot kosztów za produkty jest należny w ciągu maksymalnie 30 dni od otrzymania produktów od Sprzedającego. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy budynków modułowych, kabin, wiat dla pojazdów dwukołowych oraz wiat dla osób palących, które są przedmiotem produkcji na zamówienie zgodnie ze specyfikacją podaną przez Zamawiającego, który jest zobowiązany do zatwierdzenia konfiguracji budynków zamówionych w trybie BAT w całym procesie produkcyjnym.

Artykuł 7: Zwrot produktów

W przypadku dostawy produktów niezgodnych z zamówieniem lub wadliwych, jak również w przypadku reklamacji z tytułu widocznych wad lub niezgodności towaru dostarczonego z produktem będącym przedmiotem zamówienia lub z listem przewozowym do Kupującego będzie należało uzasadnienie co do istoty zaobserwowanych wad lub nieprawidłowości. Musi zapewnić Sprzedającemu wszelkie ułatwienia, aby mógł on podjąć się obserwacji tych wad i ich usunięcia. Sprzedawane produkty muszą być koniecznie sprawdzone po ich przybyciu na miejsce dostawy. Ryzyko związane z transportem w przypadku, gdy Sprzedawca ponosi ryzyko transportowe, wszelkie stwierdzenia braków i / lub uszkodzeń należy zgłosić zgodnie z następującymi procedurami. § widoczne uszkodzenie opakowania: na dokumencie przewozowym sporządzany jest natychmiastowy protokół dotyczący opakowania i produktów we współpracy z przewoźnikiem lub jego agentem. § niewidoczne uszkodzenie opakowania: protokół dotyczący opakowania i produktów sporządzany jest przy pomocy listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, który jest wysyłany do przewoźnika w ciągu trzech (3) dni od dostawy, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy. W obu przypadkach kopia raportu jest wysyłana do Sprzedającego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu pięciu (5) dni od dostawy. Terminy będą przestrzegane pod groźbą wykluczenia. W przypadku nieprzestrzegania pozostałych postanowień procedury, o której mowa powyżej, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Sprzedającego.

Artykuł 8: Klauzula zastrzeżenia własności

Towary sprzedawane są z klauzulą wyraźnie podporządkowującą przeniesienie ich własności po całkowitym uregulowaniu płatności za towar i pozostałe akcesoria. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dostarczenia towaru Kupującemu wraz z przeniesieniem na niego ryzyka utraty i zepsucia towaru objętego zastrzeżeniem własności oraz szkody, jaką mógłby spowodować. Dopóki płatność nie zostanie uregulowana w całości, Kupujący musi zidentyfikować dostarczone towary i nie mieszać ich z innymi towarami tego samego rodzaju od innych dostawców. Kupujący zgadza się, że do czasu całkowitej zapłaty ceny Sprzedawca może w każdej chwili wejść na teren Kupującego i odebrać towar oraz resztę asortymentu. Kupujący jest upoważniony w ramach normalnej działalności swojego zakładu do przetwarzania towaru. W przypadku przekształcenia lub modyfikacji Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie zapłacić Sprzedającemu saldo należnej ceny, z tym że za wyraźną zgodą Sprzedającego przenosi na niego własność towaru wynikającą z przekształcenia na poręczenie wierzytelności pochodzącej od Sprzedającego.

Artykuł 9: Gwarancja

Zasadniczo ustala się, że Sprzedający będzie zwolniony z jakiejkolwiek gwarancji z tytułu wady ukrytej sprzedanej rzeczy/towaru. Sprzedaż ta zostanie dokonana na ryzyko Kupującego, który w szczególności nie może reklamować ukrytych wad sprzedanego towaru. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady konstrukcyjne tylko w takim zakresie, w jakim niezbędne do wykonania zamówienia były prace projektowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie ani za jakiekolwiek roszczenia wynoszące więcej niż ustalona cena. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z transportu w przypadku, gdy Kupujący nie poinformował go w odpowiednim czasie (por. Art. 7).

Artykuł 10: Charakterystyka techniczna produktów

Sprzedawca, zgodnie ze swoją polityką rozwoju technologicznego produktów, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w charakterystyce technicznej produktów. Kupujący jest odpowiedzialny za określenie przydatności oferowanego Towaru do jego indywidualnych potrzeb i konkretnego zastosowania.

Artykuł 11: Działanie sił wyższych

Zobowiązania Sprzedającego zostają zawieszone na czas i w zakresie zdarzeń niezależnych od niego i jego dostawców. Jeżeli czas trwania takich zdarzeń przekroczy 6 kolejnych miesięcy, o zakończeniu zamówienia mogą zadecydować za obopólną zgodą Sprzedający, jak i Kupujący. Wystąpienie zdarzenia siły wyższej jest zdefiniowane we francuskim kodeksie cywilnym. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: pożary, przerwy w pracy systemów komputerowych i telekomunikacyjnych, zdarzenia lub awarie transportowe, strajki, blokady, zakaz lub embargo nałożone na import lub eksport.

Artykuł 12: Klauzula salwatoryjna (zasada rozdzielności)

Jeżeli którekolwiek z tych postanowień zostanie anulowane w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Artykuł 13: Obowiązujące prawo - Jurysdykcja - Spór

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu francuskiemu. Strony będą dążyć do polubownego porozumienia przed podjęciem jakichkolwiek działań sądowych. W przypadku braku takiej umowy wyłączną jurysdykcję w momencie jakiegokolwiek sporu lub różnicy zdań związanych z utworzeniem lub wykonaniem zamówienia będzie miał Sąd Handlowy Roubaix-Tourcoing, chyba że Sprzedawca woli skorzystać z innej właściwej jurysdykcji.

The Green Web Foundation