Blog firmowy

Zielone trendy, które będą miały duże znaczenie w 2023 roku

Dłoń trzymająca roślinę

Nasze badania i prognozy sugerują, że rok 2023 to pora, w której realizowany będzie unijny plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, wzrośnie presja konsumentów na marki bardziej przyjazne dla środowiska, a nowe innowacje technologiczne w przemyśle spożywczym utorują drogę do bardziej ekologicznej przyszłości.


Obieg Zamkniety

W świecie, w którym rośnie wykładniczo poziom odpadów z tworzyw sztucznych, metali, urządzeń elektrycznych, tekstyliów, a nawet żywności, wiele krajów na całym świecie przyjęło lub zaczęło wdrażać model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – model produkcji i konsumpcji polegający na udostępnianiu, wynajmowaniu, ponownym wykorzystaniu, naprawie i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. To rozwiązania, które skutecznie przeciwdziałają zmianom klimatycznym, utracie różnorodności biologicznej, odpadom i zanieczyszczeniom.UE wyznacza drogę poprzez swój plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. To seria 54 celów, wytycznych i propozycji legislacyjnych dotyczących zwalczania zanieczyszczenia odpadami, które każde państwo członkowskie UE będzie musiało wdrożyć częściowo do 2030 roku i całościowo do roku 2050, próbując stać się Europą zorientowaną na przyszłość, czystszą i konkurencyjną gospodarczo.

Polska przyjęła własne plany gospodarki o obiegu zamkniętym w 2019 roku, po pierwsze identyfikując społeczne i gospodarcze skutki wdrożenia planów, a po drugie, określając priorytety obszarów, które umożliwią Polsce wykorzystanie obecnych możliwości i sprostanie przyszłym wyzwaniom. W planie działania podkreślono zestaw narzędzi do tworzenia modeli gospodarczych o obiegu zamkniętym, które koncentrują się na zrównoważonej produkcji przemysłowej, zrównoważonej konsumpcji, biogospodarce, nowych modelach biznesowych i finansowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.


Rozszerzona odpowiedzialność producenta

Kluczowym zestawem przepisów, które mają zostać wprowadzone w ramach planów prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, jest zasada Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Polityka ta ma zasadniczo na celu pociągnięcie producentów opakowań do całkowitej lub częściowej odpowiedzialności finansowej za ilość odpadów pochodzących z tworzyw sztucznych, które wprowadzają na rynek, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych określa zasady gospodarowania tego rodzaju odpadami w całej UE, mając na celu harmonizację krajowych środków gospodarowania odpadami i poprawę jakości środowiska poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich wpływu na otoczenie. Tworzy rozwiązania, które są niezbędne do naprawy łańcuchów dostaw w każdym państwie członkowskim, głównie poprzez stosowanie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, obowiązkowe znakowanie produktów powstałych z tworzyw sztucznych i wyższe wskaźniki zbiórki plastikowych butelek jednorazowego użytku.

Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wymaga od państw członkowskich ustanowienia własnych systemów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, w tym zbiórki i ponownego użycia, odzysku i recyklingu zużytych opakowań od konsumentów, aby osiągnąć cele Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Rodzaje opakowań branych pod uwagę to: szkło, plastik, papier, karton, metal i drewno.

Ponieważ Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych nie określa, w jaki sposób Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta powinno być wdrażane przez każde państwo, praktyki będą się różnić pod względem podziału kosztów i obowiązków między producentami a władzami lokalnymi*. Podczas gdy większość państw członkowskich posiada systemy Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, Ponieważ Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do ustanowienia systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta do 2024.*

W ciągu ostatnich kilku lat polski rząd podjął kilka kroków w celu wdrożenia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. W sierpniu 2021 roku znowelizowano ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w celu ustanowienia ogólnych ram, a kolejne zmiany zostaną dokonane w styczniu 2022 roku, wprowadzając system zwrotu kaucji.

odpady plastikowe

Wyrażając uznanie dla Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, jesteśmy przekonani, że polityka ta zajmie czołowe miejsce w taktyce większości państw członkowskich UE mającej na celu ograniczenie zanieczyszczenia odpadami, więc spodziewajcie się kolejnych informacji na ten temat w nadchodzącym roku.


Rozszerzona odpowiedzialność producenta

W ramach dyrektywy UE w sprawie tworzyw sztucznych, mającej na celu stworzenie bardziej efektywnego systemu recyklingu tworzyw sztucznych, państwa członkowskie będą wprowadzać widoczne, czytelne i nieusuwalne oznaczenia umieszczane na samych produktach. Takie plastikowe produkty obejmują artykuły sanitarne, mokre chusteczki, wyroby tytoniowe i kubki do napojów. Etykiety te powinny informować konsumentów o odpowiednich możliwościach usuwania odpadów dostępnych dla każdego produktu, a także o obecności plastiku w produkcie i jego szkodliwym wpływie na środowisko.


Program zwrotu depozytu

Aby zwiększyć wysiłki w zakresie recyklingu butelek z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych wyznaczyła dla państw członkowskich cel w postaci 90% poziomu recyklingu butelek SUP do roku 2029. Chociaż Komisja nie sprecyzowała, jak to zrobić, jedną z popularnych i skutecznych metod redukcji jednorazowych butelek plastikowych i innych jednorazowych pojemników na napoje są Systemy Zwrotu Kaucji. W ramach tych systemów konsumenci wpłacają kaucję w punkcie zakupu, a kiedy zaprzestają ich używania, zwracają pojemniki jednorazowego użytku do miejsca, w którym można je skutecznie usunąć, a kaucja zostanie im zwrócona. Miejmy nadzieję, że zachęci to konsumentów do pozbywania się odpadów w systemie przeznaczonym do recyklingu.

Od 1 stycznia 2023 roku w Polsce wprowadzono ogólnopolski system kaucji za plastikowe butelki jednorazowego użytku o pojemności do 3 litrów oraz szklane butelki wielokrotnego użytku po napojach o pojemności do 1,5 litra. Sprzedających napoje ma reprezentować jeden operator, który co roku składa sprawozdanie ministrowi od spraw klimatu i środowiska*.


Kraje takie jak Chorwacja, Dania i Niemcy już wdrożyły Systemy Zwrotu Kaucji, a wskaźniki zbiórki butelek PET wzrosły z 65% do 95%*.
Zrownowazone Zakupy

Zapotrzebowanie na zrównoważone zakupy jest czymś, czego świadomość wzrosła wśród konsumentów w ciągu ostatnich kilku lat, stając się coraz bardziej popularnym czynnikiem przy zakupie, nawet pomimo ciągłych obaw związanych z kosztami utrzymania. Świadomość konsumentów rośnie, a pokolenie Z jest liderem w tym zakresie. Według raportów 82% kupujących chce, aby marki stosowały praktyki zrównoważonego rozwoju i zasadę "najpierw ludzie", postrzegając nazwy marek jako mniej ważny czynnik.*


Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów

Jedną z kluczowych propozycji Europejskiego Planu Działań na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, przyjętą przez Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów, są przepisy dotyczące ekoprojektu dla zrównoważonych produktów. Dzięki temu zrównoważone produkty staną się normą w całej Europie. Rozporządzenia te określą nowe i szersze wymagania projektowe dla prawie wszystkich fizycznych towarów na rynku UE, aby uczynić je bardziej przyjaznymi dla środowiska, obiegowymi i energooszczędnymi podczas całego ich cyklu życia, od fazy projektowania po codzienne użytkowanie, zmianę przeznaczenia i wycofanie z eksploatacji.

Ponadto wszystkie produkty objęte regulacjami będą miały cyfrowe paszporty, które będą dostarczać konsumentom informacji dotyczących konkretnych produktów, dzięki czemu będą oni wiedzieć, jaki wpływ na środowisko mają ich zakupy. Ułatwi to również naprawę lub recykling produktów oraz śledzenie łańcucha dostaw.*

Te propozycje dotyczące ekoprojektu sygnalizują zamiar Komisji, aby zakończyć model wyrzucania rzeczy, które są szkodliwe dla naszej planety i stworzyć bardziej zrównoważone produkty, które będą starczały na dłużej.


Odsprzedaż i handel detaliczny

Produkcja odzieży odpowiada za 10% emisji dwutlenku węgla przez ludzkość, zużywa ogromne ilości wody i zanieczyszcza rzeki oraz strumienie. Co gorsza, każdego roku 85% wszystkich tekstyliów trafia na wysypisko, podczas gdy pranie odzieży może przenosić mikrodrobiny plastiku do oceanu, niszcząc i tak już delikatny ekosystem.*

Według raportu globalnej firmy marketingowej McKinsey, opcje zrównoważonego korzystania z odzieży, zwłaszcza w przypadku odsprzedaży i wypożyczania oferują dzisiaj znacznie więcej możliwości, a coraz więcej marek oferuje opcje odsprzedaży za pośrednictwem własnych usług lub stron trzecich.


Oczekuje się, że przychody z odsprzedaży wzrosną o 47 miliardów dolarów do 2025 roku, z 15 miliardów dolarów w 2022 roku.*.


Zobacz ThredUp report aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego uważamy, że dla branży odzieżowej nieuniknione jest korzystanie z odsprzedaży, jeśli ma iść z duchem czasu.

linia ubrań

e-odpady

Według Komisji Europejskiej ilość odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego zwiększa się i jest obecnie jednym z najszybciej rosnących strumieni odpadów na świecie. Ten rodzaj odpadów może powodować poważne problemy dla środowiska, jeśli jest niewłaściwie utylizowany, podczas gdy rzadkie i cenne materiały są marnowane w trakcie trwania tego procesu. UE uznała zbieranie, przetwarzanie i recykling odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego za istotną część swojego planu gospodarki o obiegu zamkniętym, wprowadzając dyrektywę odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu rozwiązania problemu rosnącego strumienia odpadów.


Problem z bateriami litowo-jonowymi

Jednym z kluczowych problemów, przed którymi stoi Europa w ramach swojej misji skutecznego recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych, są pożary spowodowane przez baterie. Takie pożary kosztują zakłady gospodarki odpadami miliony euro rocznie, zmuszając je do zamykania swoich siedzib i zakłócając europejskie plany stworzenia społeczeństwa o obiegu zamkniętym i neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla.

Pojemniki do segregacji baterii C-Thru™ 5

Najpopularniejszym typem baterii do przenośnych urządzeń elektronicznych jest bateria litowo-jonowa. Chociaż są trudne do uszkodzenia i na ogół bardzo bezpieczne, to jednak, gdy elektrody stykają się ze sobą bezpośrednio lub zostaną poddane ekstremalnemu obciążeniu, mogą wybuchnąć i przekształcić się w wyjątkowo łatwopalny ogień z powodu chemikaliów znajdujących się w środku. Dodatkowo, lit jest bardzo cennym materiałem na dzisiejszym rynku ze względu na światowe zapotrzebowanie na czyste źródła energii, jeśli ma napędzać przejście na pojazdy elektryczne.

Zgodnie z unijnym planem gospodarki o obiegu zamkniętym i dyrektywą w sprawie baterii, zostaną wprowadzone nowe przepisy, które zapewnią zrównoważone wykorzystanie baterii przez cały ich cykl życia, od stworzenia, zbierania, po recykling i ponowne wykorzystanie. Celem jest upewnienie się, że wszystkie zebrane baterie zostaną poddane recyklingowi w celu odzyskania cennych materiałów, takich jak miedź, kobalt, nikiel i oczywiście lit.*

Ze względu na bardzo szkodliwe skutki, jakie baterie wywierają na środowisko i europejską infrastrukturę recyklingu, jesteśmy głęboko przekonani, że recykling baterii będzie nadal na pierwszym planie działań UE w zakresie segregacji odpadów.


baterie

Inicjatywa obiegu zamkniętego dla elektroniki

Według Komisji Europejskiej około dwóch na trzech Europejczyków chciałoby dłużej korzystać ze swoich obecnych urządzeń cyfrowych. Aby sprostać temu wyzwaniu w połączeniu z rosnącą ilością odpadów elektrycznych, Komisja wdroży inicjatywę dotyczącą elektroniki o obiegu zamkniętym w celu promowania dłuższej żywotności produktów i obejmie następujące działania:

  • Przepisy dotyczące telefonów komórkowych, tabletów i laptopów w ramach dyrektywy w sprawie ekoprojektu, tak aby urządzenia były projektowane z myślą o efektywności energetycznej, trwałości, możliwości naprawy i recyklingu.
  • Nastawienie na elektronikę i ICT jako priorytet realizacji „prawa do naprawy”, w tym prawa do aktualizacji przestarzałego oprogramowania.
  • Przepisy dotyczące poprawy trwałości urządzeń ładujących.
  • Lepsze zbieranie i przetwarzanie odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym możliwość ogólno unijnego programu zwrotu lub odsprzedaży starych urządzeń.

Wraz z tym dążeniem do wydłużenia okresu eksploatacji urządzeń elektronicznych i zwiększeniem możliwości recyklingu odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego możemy oczekiwać zmniejszenia ilości zasobów pierwotnych wykorzystywanych do produkcji urządzeń elektrycznych, a tym samym zminimalizowania ilości odpadów elektrycznych i zanieczyszczeń.


marnwanie-jedzania

Globalne marnowanie żywności jest nie tylko kontrowersyjnym tematem w odniesieniu do krajów, w których panuje głód, ale ma również ogromny wpływ na środowisko. Odpady żywnościowe są ogromnym źródłem emisji gazów cieplarnianych i innych marnowanych zasobów, w tym wody, gruntów, energii i siły roboczej. Dlatego potrzeba ograniczenia marnotrawstwa żywności ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia emisji, ustanowienia bezpieczeństwa żywnościowego i wspierania systemów zdrowej żywności od 2023 roku.


Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje, że na całym świecie około 14% wyprodukowanej żywności zostaje utracone między zbiorami a sprzedażą detaliczną, podczas gdy szacunkowo 17% marnuje się w gospodarstwach domowych, podczas produkcji żywności i przy realizowaniu usług detalicznych*.


Pomoc technologiczna proszona do działu z żywnością

Jeśli chodzi o podejmowanie działań przeciwko marnotrawieniu żywności, postęp technologiczny jest kluczowym rozwiązaniem pozwalającym zachować żywność w dobrym stanie i zmienić zachowania konsumentów w zakresie sposobu, w jaki kupują i przechowują jedzenie. Chociaż inteligentne, samoobsługowe kasy stały się niezawodnym i mile widzianym aspektem nowoczesnego sklepu, konieczne będą dalsze ulepszenia, aby ograniczyć marnowanie żywności.

Inteligentne etykiety to najnowsza innowacja w branży, wykorzystywana przez producentów, dostawców, firmy pakujące, pracowników logistyki, reklamodawców i oczywiście konsumentów w celu poprawy identyfikacji, informacji o produkcie i bezpieczeństwa żywności.Zapewnia większą funkcjonalność niż tradycyjny kod kreskowy, przekształcając etykiety informacyjne w bogate w dane źródła, które usprawniają łańcuch dostaw żywności.Obecnie istnieje wiele rodzajów inteligentnych etykiet, które są w fazie rozwoju i są już w użyciu. Niektóre umożliwiają skanowanie kodów QR w celu dostarczenia konsumentowi wszystkich istotnych informacji w miejscu zakupu, takich jak wartość odżywcza lub droga żywności „od pola do stołu”, co może pozwolić konsumentom na dokonanie świadomego wyboru dotyczącego wpływu ich żywności na środowisko . Tymczasem inne etykiety mogą śledzić temperaturę poprzez czułość czasową, wyświetlając ją poprzez zintegrowane wizualizacje na skali. Może to zapewnić bardziej szczegółowy i dokładny okres przydatności do spożycia w porównaniu z tradycyjnym terminem przydatności do spożycia, który niektórzy detaliści próbują stopniowo wycofywać dla wielu świeżych produktów spożywczych, aby zmniejszyć ilość odpadów z opakowań powstałych z tworzyw sztucznych.

supermarket

Mniej mięsa, więcej roślin

Podczas gdy żywność pochodzenia roślinnego nie jest nowym dodatkiem do przemysłu spożywczego i naszych talerzy, popyt na tę dietetyczną alternatywę stale rośnie. Oczekuje się, że europejski rynek żywności roślinnej osiągnie wartość 15,6 mld euro (16,7 mld USD) do 2029. Nexus shuttle Pojemniki do segregacji odpadów bio

Badania Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa pokazują, że emisje gazu wytwarzane przez zwierzęta hodowlane wynoszą według globalnych szacunków 14% wszystkich gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka, w tym metanu, ale stanowią 60% wszystkich gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji żywności jako całości, czyli dwa razy więcej niż zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego. Naukowcy wciąż apelują, że aby uniknąć zmian klimatycznych, społeczeństwa muszą zmienić swoje podejście do żywności i rolnictwa.


Niedawno omówiliśmy temat marnowania żywności w naszych Rozwiązaniach dotyczących recyklingu odpadów spożywczych. Ten podręczny przewodnik dostarczy Ci wszystkich istotnych informacji, które pomogą usprawnić działania związane z usuwaniem odpadów żywnościowych w Twojej organizacji poprzez stosowanie odpowiednich Kosze na śmieci do restauracji i odpowiednie metody edukacyjne.Przegląd

Ponieważ zmiany klimatu i obfitość zanieczyszczeń odpadami (zwłaszcza tworzywami sztucznymi) nadal zajmują czołowe miejsce światowych debat, nowe trendy tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym i inteligentniejsze metody unieszkodliwiania odpadów wraz z pomocą kluczowych przepisów i innowacji technicznych będą miały do odegrania dużą rolę w roku 2023 i w latach kolejnych.Źródła
https://wei.org.pl/2022/publikacje/stanowiska/admin/stanowisko-wprowadzmy-rozszerzona-odpowiedzialnosc-producenta-ale-odpowiedzialnie/

https://www.mddp.pl/system-kaucyjny-czyli-powazne-zmiany-dla-producentow-napojow-sieci-handlowych-wlascicieli-sklepow-i-nas-konsumentow/

https://www.unesda.eu/deposit-refund-systems/#:~:text=In%20Croatia%2C%20Denmark%2C%20Estonia%2C,Sweden%3A%20PET%20bottles%2C%20aluminium%20cans

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_2013

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_22_7588

https://www.un.org/en/observances/end-food-waste-day#:~:text=the%20consumption%20level.-,An%20estimated%2017%20percent%20of%20total%20global%20food%20production%20is,in%20the%20global%20food%20system.

piątek, 13 stycznia 2023
The Green Web Foundation